dr n. med. Agata Orzechowskadr n. med. Agata Orzechowska

Specjalista psycholog kliniczny

Jestem absolwentką kierunku psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Po uzyskaniu tytułu magistra psychologii w 2005 roku rozpoczęłam pracę w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, początkowo w trybie stażu podyplomowego, a następnie jako uczestniczka stacjonarnych studiów doktoranckich. W 2011 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracę pt. "Psychologiczne determinanty chorób psychosomatycznych skóry i przewodu pokarmowego". W 2013 roku ukończyłam 5-letnie szkolenie z psychologii klinicznej w zakresie zaburzeń psychicznych uzyskując tytuł specjalisty psychologa klinicznego.


Obecnie jestem adiunktem w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, łączę pracę naukową z pracą kliniczną psychologa w oddziale psychiatrycznym SPZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi.


Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współwystępowania chorób somatycznych z zaburzeniami psychicznymi, mechanizmów osobowości sprzyjających zapadaniu na choroby psychiczne, głównie zaburzenia depresyjne i zaburzenia lękowe oraz choroby somatyczne, a także roli psychologa w leczeniu chorób psychosomatycznych. Opublikowałam ponad 70 prac naukowych, w tym prac oryginalnych, poglądowych, kazuistycznych i rozdziałów książkowych dotyczących wymienionej problematyki.
Designed by: Zborecque